Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

PAKISTAN: Oświadczenie Partnerstwa na Rzecz Wolności Religijnej

W kwietniu tego roku Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej (RLP - Religious Liberty Partnership) wydało oświadczenie dotyczące nieustannego pogarszania się sytuacji w zakresie wolności religijnej w Pakistanie. Przytaczając przykłady pogromów na tle religijnym, nadużywania prawa przeciw bluźnierstwu, zamachów na osoby działające na rzecz praw mniejszości religijnych RLP wzywa rząd Pakistanu oraz społeczność międzynarodową do podejmowania konkretnych działań w celu zmiany tego stanu rzeczy. W szczególności Kościół na świecie jest wzywany do modlitwy za Pakistan. Tekst tego oświadczenia publikujemy poniżej oraz w pliku pdf. Zachęcamy do zapoznania się z nim i potraktowania poruszanych w nim kwestii jako tematów do modlitwy wstawienniczej.

Oświadczenie dotyczące Islamskiej Republiki Pakistanu wydane przez Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej (Religious Liberty Partnership)

Kwiecień 2011

Jako członkowie Partnerstwa na Rzecz Wolności Religijnej (Religious Liberty Partnership), uczestniczący w konferencji, która odbyła się w kwietniu 2011 r. w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych, apelujemy do Kościoła na świecie o modlitwę za Pakistan.

Pogrążyliśmy się w żałobie na wieść o okrutnym morderstwie popełnionym na Shabhazie Bhattim, ministrze pakistańskiego rządu federalnego. Nasz ból spotęgowany jest faktem, iż miał być on głównym mówcą na naszej konferencji. Wzywamy kościoły, denominacje i organizacje chrześcijańskie na całym świecie, aby przekazały ten apel o modlitwę swoim wiernym, jako że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej uznaje, co następuje:

 • Popieramy głosy przywódców z całego świata, reprezentujących społeczności wiernych, którzy stanowczo potępili akty przemocy, jakich ostatnio dopuścili się religijni ekstremiści w stosunku do członków organizacji broniących praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

 • Tragiczna śmierć ministra Bhattiego, zamordowanego 2 marca 2011 r., jest wyrazem jego największego poświęcenia, gdyż deklarował on bezkompromisową ochronę praw mniejszości oraz nie bał się ryzykować życiem w słusznej sprawie.

 • Dążenie do podtrzymywania ideałów pluralistycznego społeczeństwa jako fundamentu państwa, które jako pierwszy wyraził Quaid-e-Azam Mohammed Ali Jinnah [założyciel i pierwszy gubernator generalny Pakistanu – przyp. GPCh], kosztowało życie gubernatora prowincji Pendżab, Salmana Taasera, którego zabójstwo pogrążyło nas w smutku. Naród stracił cennego sługę, który zapłacił najwyższą cenę za to, że mówił prawdę, krytykował prawo przeciw bluźnierstwu i stanął w obronie ubogiej chrześcijanki i matki pięciorga dzieci, Asii Bibi, stwierdzając, że nie istniały wystarczające dowody do skazania jej w sprawie o bluźnierstwo przeciwko Mahometowi.

 • Pochwalamy oświadczenia koalicyjnego rządu Pakistanu potępiające te akty bezsensownej przemocy, a także deklarację prezydenta Asifa Ali Zardariego, który stwierdził: „Nie damy się zastraszyć ani się nie wycofamy” i przypomniał przy tym, że jego żona, Benazir Bhutto, również została zamordowana przez ekstremistów.

 • Począwszy od marca 2008 roku chrześcijanie wraz z innymi mniejszościami religijnymi otrzymali prawo do głosowania na dowolnie wybranych kandydatów, a nie jedynie na miejsca zarezerwowane dla nich, co wyeliminowało potrzebę organizowania osobnych wyborów dla mniejszości etnicznych.

 • Za kadencji obecnego rządu i dzięki wysiłkom zamordowanego ministra Bhattiego podjęto kroki zabezpieczające interesy mniejszości religijnych. Zarezerwowano dla nich, między innymi, pięć procent stanowisk na etatach państwowych; przydzielono im cztery mandaty w Senacie; ustanowiono doroczny Dzień Mniejszości; stworzono w więzieniach pokoje modlitwy dla nie-muzułmanów oraz uruchomiono krajowy telefon zaufania działający przy ministerstwie ds. mniejszości.

 • W czerwcu 2010 roku Pakistan ratyfikował Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. Zachęcamy do wprowadzenia w życie wszystkich jego postanowień bez żadnych ograniczeń.

 • Podczas 16 sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która odbyła się w marcu 2011 r., rząd Pakistanu odrzucił rezolucję dotyczącą ochrony religii przed zniesławieniem, o której przyjęcie starała się od ponad 10 lat Organizacja Konferencji Islamskiej, przyjmując w jej miejsce rezolucję, która  jest zgodna z międzynarodowym prawem o wolności religijnej i wolności słowa.

 • Kościół w Pakistanie odgrywał i nadal odgrywa istotna rolę w dialogu międzywyznaniowym oraz promuje pokój między społecznościami religijnymi.

 • Kościół na świecie i w Pakistanie udzielał szerokiej pomocy humanitarnej ofiarom niedawnych katastrof naturalnych w różnych częściach Pakistanu, z których wiele utraciło dach nad głową.

 • Dostrzegamy historyczną rolę Kościoła w Pakistanie, zapewniającego wysokiej jakości edukację i opiekę zdrowotną, między innymi w ramach szkół zarządzanych przez kościół (a nie państwo) oraz w systemie szkół katedralnych.

Partnerstwo Na Rzecz Wolności Religijnej wyraża następujące obawy:

 • Pakistan i przyległe regiony stały się epicentrum religijnej nietolerancji i religijnie motywowanej przemocy. Setki obywateli pakistańskich zostało zabitych na skutek ataków terrorystycznych.

 • Instytucjonalna dyskryminacja nie-muzułmanów jest głęboko zakorzeniona w prawodawstwie i innych narzędziach władzy; narzucane są restrykcje na odbywanie praktyk religijnych. Liczne postanowienia Konstytucji Pakistanu, Ordynacji Hudood i pakistańskiego kodeksu karnego oraz wiele prawnych i społecznych struktur wyraźnie traktują nie-muzułmanów jako obywateli drugiej kategorii.

 • Chrześcijanie i inne mniejszości (takie jak ahmadyci) są dyskryminowani w praktycznie każdym aspekcie życia. Są bezbronni i padają ofiarą nadużyć ze strony oskarżycieli w sądach cywilnych i religijnych ze względu na dyskryminującą mniejszości interpretację znaczenia zeznań świadków i brak prawnych konsekwencji w wypadku składania fałszywych zeznań.

 • Obecnie co roku około 40-50 obywateli pakistańskich różnych wyznań zostaje formalnie oskarżonych o bluźnierstwo na mocy paragrafu 295 A, B i C kodeksu karnego. Przykładem tego jest medialnie nagłośniony przypadek Asii Bibi, skazanej w listopadzie 2010 roku; a także sprawa muzułmańskiego lidera modlitwy Mohammeda Shafiego i jego syna, oskarżonych o bluźnierstwo w styczniu 2011 roku; oraz śmierć Qamara Davida, chrześcijanina, którego po pięcioletnim pobycie w więzieniu znaleziono martwego w celi.

 • Przedłużająca się bezkarność tych, którzy w 2009 roku dopuścili się bestialskich okrucieństw wobec chrześcijan zamieszkujących miejscowości Korian i Gojra.

 • W wyniku pogarszającej się sytuacji coraz więcej chrześcijan jest zmuszonych do życia w ukryciu, a nawet ucieczki z Pakistanu, co dodatkowo osłabia i wystawia na niebezpieczeństwo społeczność chrześcijańską.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej wzywa władze Pakistanu do następujących działań:

 • Rozpoczęcia dochodzenia sądowego w sprawie zamordowania Shabhaza Battiego i Salmana Taseera i opublikowania stosownego raportu, a także raportów z wcześniejszych śledztw w sprawie aktów przemocy wobec chrześcijan; oraz ustosunkowania się do wcześniejszych zapytań w tej kwestii skierowanych do władz federalnych prowincji Pendżab.

 • Podjęcia, z szacunku wobec zasad, jakimi kierował się zamordowany minister Bhatti, prac mających na celu zniesienie prawa przeciw bluźnierstwu. Zanim to nastąpi, należy jak najszybciej wprowadzić środki zapobiegające nadużywaniu tego prawa. Te środki to: proceduralna ochrona i zabezpieczenie dowodów mogących pomóc oskarżonemu w oczyszczeniu się z zarzutów; rozważenie motywów działania sprawcy; kary za fałszywe oskarżenia, a także pomoc i ochrona dla tych, którzy występują w obronie oskarżonego. Należy też uchylić wszelkie ustalenia prawne i punkty konstytucji dyskryminujące mniejszości, jak i podjąć kroki w celu zapewnienia równości wobec prawa wszystkim obywatelom Pakistanu.

 • Zwiększenia liczby mandatów zarezerwowanych dla mniejszości w Zgromadzeniu Narodowym i parlamentach regionalnych, proporcjonalnie do zwiększenia ogólnej liczby mandatów w tych ciałach ustawodawczych od 1947 roku, bez równoczesnego ograniczania praw mniejszości do głosowania.

 • Zwrócenia wszystkich znacjonalizowanych ośrodków edukacyjnych ich prawowitym właścicielom, czyli administracji kościelnej, ze szczególnym wskazaniem na Murray College w Sialkot, Gordon College w Rawalpindi i Edwardes College w Peszawarze. Wzywamy też ponadto do zapewnienia uczniom nie będącym muzułmanami możliwości studiowania ich wiary i nie zmuszania ich do nauki islamu.

 • Bezzwłocznego odstąpienia władz Pakistanu od wszelkich zastrzeżeń wysuwanych przez nie wobec Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ.

 • Wprowadzenia w życie międzynarodowych norm zakazujących dyskryminacji obywateli w oparciu o rasę, religię i płeć, wyrażonych w art. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz innych ustaleniach ONZ.

 • Wprowadzenia 18 Poprawki do Konstytucji, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Narodowe w 2010 roku, która gwarantuje nie-muzułmanom pięć procent stanowisk na etatach państwowych.

 • Rozpoczęcia reformy systemu oświaty, a zwłaszcza usunięcia przejawów dyskryminacji ze szkół (także madrasów), jak i z podręczników szkolnych. Reforma powinna zapewnić każdemu dziecku dostęp do bezpłatnej edukacji.

 • Zachęcania do tworzenia programów radiowych i telewizyjnych promujących idee tolerancji i równości wszystkich obywateli, w tym przedstawicieli mniejszości.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej wzywa społeczność międzynarodową do:

 • Wspierania rządu pakistańskiego w wypełnianiu jego zobowiązań w kwestii przestrzegania praw człowieka, wynikających z prawa międzynarodowego oraz w jego długofalowej walce z terroryzmem i ideologiami ekstremistycznymi na terenie Pakistanu.

 • Skłonienia Komisarza ds. Uchodźców przy ONZ do uznania chrześcijan, których życie w Pakistanie jest zagrożone, za uchodźców i złagodzenia wymagań związanych z uzyskaniem przez nich prawa do przesiedlenia. Sprawy przedstawicieli mniejszości religijnych, którzy uciekli z Pakistanu do Sri Lanki, Malezji i innych państw, gdzie ubiegają się o status uchodźcy, powinny być rozpatrywane sprawnie i bez dyskryminacji.

 • Powiązania pomocy militarnej dla Pakistanu z kwestią przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej wzywa pakistańską diasporę chrześcijańską i niechrześcijańską do następujących działań:

 • Wykorzystania wolności obywatelskich w ich nowych miejscach zamieszkania, by wspólnym głosem wypowiadać się w imieniu tych, którzy są pozbawieni wolności religijnej.

 • Nawiązania partnerskiej współpracy ze stowarzyszeniami prawniczymi i organizacjami obywatelskimi w Pakistanie, walczącymi o sprawiedliwość, poszanowanie prawa i reformę systemu prawnego.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej wzywa Kościół na świecie do następujących działań:

 • Włączenia się w budowanie jedności Kościoła w Pakistanie.

 • Zachęcania do dialogu międzywyznaniowego, uczestniczenia w nim i udzielania nań środków.

 • Motywowania i wspomagania Kościoła w Pakistanie w sprawie dalszego zapewniania wysokiej jakości edukacji i opieki zdrowotnej, a także zachęcania nauczycieli do rzetelnego wykonywania swojego zawodu oraz wykształconych Pakistańczyków do podejmowania pracy w szkolnictwie, co przyczyni się do budowania wzajemnego szacunku i tolerancji w pakistańskim społeczeństwie.

 • Zjednoczenia w działaniu i wzmożenia skoordynowanej modlitwy o Pakistan, a także znajdowania kreatywnych sposobów prowadzenia tam służby.

 • Wspomagania rozwoju mediów chrześcijańskich oraz kształcenia przywódców.

 • Wyważonego wyrażania poglądów dotyczących sytuacji w Pakistanie ze względu na fakt,  że działania na tym polu mogą odbić się negatywnie na pakistańskich chrześcijanach.

Partnerstwo na Rzecz Wolności Religijnej zobowiązuje się do:

 • Wezwania wszystkich swoich sympatyków, w tym diaspory pakistańskiej i Kościoła na świecie, do modlitwy za Kościół w Pakistanie, który pragnie po chrześcijańsku odpowiadać na przypadki pogwałcania swoich swobód obywatelskich.

 • Przybliżania trudnej sytuacji mieszkańców Pakistanu swoim sympatykom oraz naświetlania władzom państwowym w swoich krajach kwestii sprawiedliwości i równości w Pakistanie.

Członkowie Partnerstwa na Rzecz Religijnej Wolności:

Uwaga: poniższe adresy podane są w celu uzyskania wskazówek do modlitwy oraz innych potrzebnych informacji; niektórzy członkowie Partnerstwa na swą prośbę nie zostali zamieszczeni na tej liście. Organizacje, z którymi Głos Prześladowanych Chrześcijan współpracuje w ramach International Christian Association, zostały zaznaczone na czerwono.

Advocates International, USA: www.AdvocatesInternational.org
All India Christian Council, INDIE: www.ChristianCouncil.in
China Aid, USA: www.ChinaAid.org
Christian Solidarity Worldwide, HONG KONG: www.csw.org.hk
Christian Solidarity Worldwide, NIGERIA: www.cswng.org
Christian Solidarity Worldwide, WIELKA BRYTANIA: www.csw.org.uk
Danish European Mission, DANIA: www.daneu.dk
Friends of the Martyred Church, FINLANDIA: www.martyredchurch.net
HMK, SZWAJCARIA: www.hmk-aem.ch
HMK – Hilfe für Verfolgte Christen, NIEMCY: www.verfolgte-christen.org
International Christian Concern, USA: www.persecution.org
International Institute for Religious Freedom, NIEMCY, SOUTH AFRICA, SRI LANKA: www.iirf.eu
Jubilee Campaign, USA: www.JubileeCampaign.org
Law and Liberty Trust, USA: lawandlibertytrust.org
Light for the Peoples, SZWECJA: www.ljusioster.org
Norwegian Mission to the East, NORWEGIA: www.nmio.no
Middle East Concern, ŚRODKOWY WSCHÓD: www.meconcern.org
Open Doors International, HOLANDIA: www.opendoors.org
Open Doors, WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA: www.opendoorsuk.org
Open Doors, USA: www.opendoorsusa.org
Release International, WIELKA BRYTANIA: www.releaseinternational.org
Seoul USA: seoulusa.org/
Set My People Free, EGIPT: freedom2worship.org
The Voice of the Martyrs, KANADA: www.persecution.net
World Evangelical Alliance Religious Liberty Commission, ŚWIAT: www.worldevangelicals.org/commissions/rlc

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Artykuły PAKISTAN: Oświadczenie Partnerstwa na Rzecz Wolności Religijnej
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się