Głos Prześladowanych Chrześcijan

Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli ... Hbr 13,3

Wzory listów

Dear Sir,

Last year (name) was arrested for (reason arrested). The story of his/her case has been circulated around the world and thousands of Christians know about it. We ask that he/she be released from all charges. We are praying for you as a leading representative for your country.

Yours sincerely,

Szanowny Panie,

W ubiegłym roku aresztowano (imię i nazwisko) z powodu (podać przyczynę aresztowania). Jego/jej historia obiegła świat i znają ją tysiące chrześcijan. Prosimy o uwolnienie go/jej ze wszystkich zarzutów. Modlimy się na Pana jako wiodącego przedstawiciela swojego kraju.

Z wyrazami szacunku,

 


Dear Sir,

We are thankful that the laws and constitution in (country) allow freedom of religion. However, we have heard that a man/woman named (name) was put in prison at (place). We are concerned for his/her welfare. We would like to ask you to please give your attention to this matter. Thank you very much.

Yours sincerely,

Szanowny Panie,

Jesteśmy zadowoleni, iż prawo i konstytucja w (nazwa kraju) gwarantuje wolność religijną. Jednakże słyszeliśmy, że mężczyzna/kobieta nazwiskiem (podać imię i nazwisko) został/-a wtrącona do więzienia w (nazwa więzienia). Martwimy się o jego/jej sytuację. Chcemy prosić o zwrócenie uwagi na tą sprawę. Bardzo dziękujemy.

Z wyrazami szacunku,

 


Your Excellency,

I respectfully request your attention in the case of (name). He/she was arrested in (place) for sharing his/her Christian faith and on (date) was sentenced to (sentence given). He/she is detained in the (name of prison) prison.
I am confident that your government’s international reputation will be enhanced by being seen to adhere to Article 18 of the UN Declaration on Human Rights, which clearly states everyone’s right to freely share their faith.
I appeal to you for the release of (name) to enable him/her to continue his/her peaceful duties as a respected citizen of your country.
Meanwhile I ask that you use your good office to ensure that (name) is able to see his/her family.
I write in confidence of your careful attention.

Yours sincerely,

Wasza Ekscelencjo,

Z całym szacunkiem dopraszam się zwrócenia Pańskiej uwagi na sprawę (imię i nazwisko). Aresztowano go/ją w (podać gdzie) za dzielenie się swoją wiarą chrześcijańską i (data) został/-a skazany na (podać wyrok). Jest przetrzymywany/-a w więzieniu (nazwa więzienia). Jestem pewien, że reputacja reprezentowanego przez Pana rządu może wiele zyskać na arenie międzynarodowej, jeśli będzie przestrzegany przepis Artykułu 18 Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, który mówi wyraźnie, iż każdy ma prawo do swobodnego dzielenia się swoją wiarą. Wnoszę o uwolnienie (imię i nazwisko) i umożliwienie mu/jej kontynuowania pokojowej działalności jako poważanego obywatela swojego kraju. W międzyczasie uprzejmie proszę również o wykorzystanie możliwości Pańskiego urzędu do zapewnienia (imię i nazwisko) możliwości widywania rodziny. Piszę niniejszy list z całkowitą ufnością, iż zajmie się Pan tą sprawą.

Z poważaniem,

Kontakt

FacebookYoutubeFeedTwitterInstagram
Jesteś tutaj: Home Wzory listów
Nasza witryna używa cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki.
Więcej w Polityce prywatności ... Zgadzam się